Takaisin pääsivulle

18 marraskuu
2012

Viikko 46 eduskunnassa

Tiistaina 13.11. työpäivä alkoi ulkoasiainvaliokunnan tapaamisella Tasavallan Presidentti Sauli Niinistön kanssa. Saimme presidentin linnassa katsauksen ajankohtaisista ulkopoliittisista keskustelunaiheista.

Tämän jälkeen ulkoasiainvaliokunnassa vieraili Irakin Kurdistanin parlamentin ihmisoikeusvaliokunta, joka oli paripäiväisellä vierailulla Suomessa. Valiokunnalle he valottivat ihmisoikeustilannetta Kurdistanissa.
Valiokunta sai myös valmiiksi mietinnön (UaVM 12/2012), jolla Suomi puoltaa EU:n ja Etelä-Afrikan välisen kauppa- ja kehitysyhteistyön syventämistä tietyillä aloilla. Ulkoasiainvaliokunta kiinnitti mietinnössään huomiota myös yleisemmin Afrikan kehitykseen ja talouskasvun mahdollisuuksiin ja piti tärkeänä, että Suomi ja EU kehittävät suhteita Afrikan maihin laaja-alaisesti.

Tiistain täysistunnossa käytiin laaja keskustelu EU:n monivuotisista rahoituskehyksistä, yhteisön maatalouspolitiikan uudistuksesta (CAP–uudistus) ja rakennerahastouudistuksesta (U 40, U 69, 72/2011 vp). Eduskunta ei tee asiassa päätöksiä; asiat otettiin täysistuntoon vain keskusteltaviksi. Suomen tavoitteena EU:n rahoituskehysneuvotteluissa on kuitenkin ollut määrärahojen kokonaistason leikkaaminen n. 130 miljardilla eurolla suhteessa Komission ehdotukseen. Perussuomalaiset kritisoivat puheenvuoroissaan Suomen nettomaksajan roolia EU:ssa, tiettyjen jäsenmaiden maksualennuksia sekä Komission ehdotusta EU:n hallintomenojen kasvattamisesta yli 10 prosentilla samalla kun etsimme kansallisesti säästökohteita. Saamassani debattipuheenvuorossa totesin, että pyrkimys pitää EU:n hallintomenot Suomen osalta nykytasolla on hyvä. Koska hallinnolla on kuitenkin taipumus aina kasvaa, myös hallintomenojen leikkauksia olisi edelleen harkittava. Keskustelua aihekokonaisuudesta käytiin täysistunnossa yli neljä tuntia.

Lähetekeskustelussa oli myös hallituksen esitys Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin (HE 138/2012 vp). Pitämässäni puheenvuorossa huomautin EU:n jäsenyyspyrkimyksen edellyttämistä korruption vastaisista toimenpiteistä, jotka eivät Kroatian kohdalla ole olleet riittäviä. Muistutin myös Kroatian olevan sijalla 66 kansainvälisessä korruptioindeksissä Italian ja Kreikan valitettavasti jäädessä vielä taaemmaksi.

Perussuomalaiset keskustelivat myöhemmin päivän täysistunnossa vielä mm. hallituksen esityksestä talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä (HE 155/2012 vp). Kyseessä on pääministeri Jyrki Kataisen jo keväällä allekirjoittama EU:n ns. talouskuri- tai talousunionisopimus, jolla mm. laajennetaan EU:n tuomioistuimen toimivaltaa suhteessa jäsenmaihin. Sopimuksen alijäämäsäännös heikentäisi maamme budjettivaltaa ja suvereniteettia estämättä kuitenkaan huonoa taloudenpitoa talousongelmien kanssa painivissa EU-maissa. Sopimus myös kahlitsisi kuluttamista ja taloudellista kasvua euroalueella johtaen pahimmillaan suurlamaan. Perussuomalaiset pitivätkin sopimusta ennenkuulumattomana ja se tulee mielestämme ehdottomasti hylätä.

Keskiviikkoaamuna jo valiokunnassa tapaamani kurdikansanedustajat kävivät keskustelemassa minun ja edustaja Pirkko Mattilan kanssa. Edustajat olivat erityisesti kiinnostuneita perussuomalaisten noususta sekä puolueen maahanmuuttopoliittisista näkökulmista. Sain sellaisen vaikutelman, että joku asiaa tuntematon oli luonut vieraille harhaan johtavan kuvan perussuomalaisista, mutta keskustelu oli kuitenkin kokonaisuudessaan mielenkiintoinen. On hyvin tärkeää käydä avointa ja rehellistä keskustelua asiasta kuin asiasta, ja jokaisen keskusteluun halukkaan kanssa.

Keskiviikon 14.11. täysistunnossa oli lähetekeskustelussa hallituksen esitys laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja laiksi terveydenhuoltolain 20 §:n kumoamisesta (HE 160/2012 vp). Esityksessä määritetään kunnan yleisistä velvollisuuksista huolehtia ikääntyneen väestön tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen saannista kunkin yksilöllisten tarpeiden mukaan ja määräajassa. Henkilöstömitoituksen osalta hallituksen budjettiriihessä elokuussa 2012 linjattiin, että esitykseen sisällytetään valtuus henkilöstömitoituksen asettamiseen valtioneuvoston asetuksella. Näin hoitajamitoitukselle voidaan tarvittaessa varmistaa vähimmäistaso. Perussuomalaiset mm. kritisoivat suunniteltua henkilöstömitoitusta liian pieneksi. Epäilimme myös kuntatalouksien kestokykyä vanhuspalvelulain toteutuessa, sillä hallitus ei ole huomioinut laista seuraavaa kuntien palkkakustannusten nousua mitenkään. Perussuomalaisten varjobudjetissa esitimme 75 miljoonaa euroa hallitusta enemmän vanhuspalvelulain toteuttamiseen sekä 125 miljoonaa euroa hallitusta enemmän kuntien valtionosuuksiin. Ideoimme vanhenevalle väestönosalle myös kutsuntoja terveystarkastuksiin, jotta palveluntarpeiden kartoitus ja sairauksien ennaltaehkäisy toteutuisivat paremmin.

Kansanedustaja ja elinkeinoministeri Jyri Häkämiehelle (kok.) myönnettiin keskiviikkona vapautus edustajantoimesta 16.11.2012 lukien. Häkämies siirtyy Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajaksi, mikä nostattikin julkisuudessa heti jääviyskeskustelun. Myös eduskunnan perussuomalaiset pitivät Häkämiehen siirtymistä suoraan elinkeinoelämän päälobbariksi vähintäänkin kyseenalaisena; korkeilla virkamiehillä tulisi mielestämme olla karenssiaika ennen yksityiselle sektorille tai etujärjestöön saman alan töihin siirtymistä. Eduskuntaryhmämme jättikin ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin johdolla lakialoitteen valtioneuvoston jäsenten ja virkamiesten karenssiajasta eturistiriitojen ja korruption torjumiseksi. Ainakin Vihreiden kansanedustajat ovat tiettävästi allekirjoittamassa lakialoitteen.

Torstaina 15.11. ulkoasiainvaliokunta tapasi Naton pääsihteeri Rasmussenin. Keskustelunaiheina Rasmussenin Suomen vierailulla oli muun muassa Suomen Nato-kumppanuus, Afganistanin tilanne, Venäjä, arktiset alueet ja pohjoismainen puolustusyhteistyö. Lisäksi europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki kertoi valiokunnalle ajankohtaisista UTP-asioista Euroopan Parlamentissa.

Täysistunnon suullisen kyselytunnin avasi perussuomalaisten Vesa-Matti Saarakkalan kysymys EU:n vakaussopimuksesta. Ed. Saarakkala kritisoi voimakkaasti sopimukseen sisältyvän alijäämäsäännöksen esittämistä Suomelle kun vaatimus talouskurista ei käytännössä kuitenkaan koskisi suuria EU-maita. Perussuomalaiset halusivatkin tietää, miksi Suomi on kansainvälisellä taloussopimuksella luovuttamassa suvereniteettiaan EU:lle, vaikka sopimus voitaisiin saattaa voimaan myös ilman Suomen mukanaoloa. Näemme suuren periaatteellisen ongelman siinä, että Suomi sitoisi myös tulevien eduskuntien kädet kaventamalla maamme budjettivaltaa alijäämäsäännöksen mukaisesti. Hallituksen esitys vakaussopimuksesta oli tiistaina 13.11. eduskunnan käsiteltävänä, mutta iltayöhön venyneessä istunnossa se ei saanut juuri muiden kuin perussuomalaisten huomion.

Myös suurten tiehankkeiden toteutumisesta ja erityisesti valtatien 8 rakentamisaikataulusta käytiin kyselytunnilla kiivastakin keskustelua. Liikenneministeri Merja Kyllöseltä (vas.) perättiin useaan otteeseen valtatien 8 yhteysväli Turku-Pori rakennustöiden käynnistämisestä ensi vuoden aikana Maskun ympäristöluvan ollessa vanhenemassa. Ministeri Kyllönen lupasikin tehdä kaikkensa, jotta työt voidaan aloittaa vuoden 2013 aikana.

Täysistunnossa oli lisäksi lähetekeskustelussa mm. lakialoite tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista (LA 50/2012 vp). Aloitteella parannettaisiin turkistaloutta harjoittavien yritysten taloudellista asemaa ja hintavaihteluiden kestävyyttä. Omassa puheenvuorossani en ottanut niinkään kantaa itse aloitteeseen vaan muistutin, että hyvä elämä ja kuolema kuuluvat myös tuotantoeläimille. Siksi ehdotinkin, mikäli aloite hyväksytään, osan taloudellisesta hyödystä käyttämistä eläinten olojen parantamiseen. Lisäksi pidän hyvänä turkistarhauksen kieltämistä koskevan kansalaisaloitteen myötä syntyvää eettistä keskustelua Suomen turkistaloudesta.

Perjantaina 16.11. ulkoasiainvaliokunnassa kuultiin asiantuntijoita mm. Kroatian mahdollisesta liittymisestä Euroopan unioniin (HE 138/2012 vp).

Perjantain täysistunnossa käsiteltiin hallituksen esityksiä mm. vuoden 2013 tuloveroasteikkolaista ja arvonlisäverolaista (HE 87/2012, HE 89/2012). Perussuomalaisten valtiovarainvaliokunnan mietintöihin jättämien vastalauseiden mukaisesti teimme salissa §-muutosesitykset ja äänestytimme asiat eduskunnalla. Eduskunta kuitenkin äänesti hallituksen esitykset sellaisenaan voimaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *